1953
Rashtriya Swayamsevak Sangh   31-Jan-1953

Sudden demise of Sri Syama Prasada Mukherjee in Kashmir on June 23.