1956
Rashtriya Swayamsevak Sangh   31-Jan-1956

Shri Eknathji Ranade was elected Sarkaryavah.