1964
Rashtriya Swayamsevak Sangh   31-Jan-1964

Viswa Hindu Parishad - VHP - was launched.