1967
Rashtriya Swayamsevak Sangh   31-Jan-1967

Maharashtra Prantik Shibir was attended by more than 10000 Swayamsevaks.