1994
Rashtriya Swayamsevak Sangh   31-Jan-1994

Prof. Rajendra Singh - Rajju Bhayya - was designated as 4th Sarsangh Chalak of Sangh on March 11.

A.B. Seva Vibhag Started.
Laghu Udyog Bharati was founded.