Dr. Manmohan Vaidya and Shri. Mukund are new Sah-Sarkaryavah

Rashtriya Swayamsevak Sangh    12-Mar-2018
Total Views |

 

 

 

The core team 
11 March 2018 Nagpur

On the concluding session of the Pratinidhi Sabha, Sar-Karyavah Shri.Bhayyajijoshi announced the organizational changes as per the tradition. Till now, there were four Sah-Sarakaryavah, namely Shri Suresh Soni, Shri. DattatrayaHosbale, Shri. Krishnagopal and Shri Bhagayya . Now, Shri.Manmohan Vaidya and Shri.Mukunda will be additional Sah-Sarkaryavah.

Shri. Manmohan Vaidya was Akhil Bharatiya Prachar Pramukh while Shri. Mukundaji was Akhil Bharatiya Sah-Boudhik Pramukh till now.


 

Shri.Arun Kumar, who was till now Akhil Bharatiya Sah- Sampark Pramukh will be the new Akhil Bharatiya Prachar Pramukh.