Republic Day, Keshav Vidhya Peeth, Jaipur, 26 Jan 2023